Terms of Use

  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego
  6. Własność intelektualna
  7. Postanowienia końcowe
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    • Strona http://www.littlescientist.pl/ działa na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
    • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.littlescientist.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
    • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.littlescientist.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
    • Każdy Usługobiorca w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.littlescientist.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych w tymże Regulaminie funkcjonują przepisy
      • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
      • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
      • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) jak i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. DEFINICJE
    • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://www.littlescientist.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
    • REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
    • USŁUGODAWCA – twórcy portalu.
    • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
    • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    • Usługodawca daje sposobność za pośrednictwem Strony na korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: korzystanie z Formularza Kontaktowego,
    • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
    • Świadczenie Usług Elektronicznych zawartych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest darmowe.
    • Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej opierającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego podpisywana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
    • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
      • komputer z dostępem do Internetu,
      • dostęp do poczty elektronicznej,
      • przeglądarka internetowa,
      • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
    • Usługobiorca zobowiązany jest do używania Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami zwracając uwagę na poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
    • Usługobiorca zmuszony jest do implementowania informacji zgodnych z prawdą.
    • Usługobiorcę obowiązuje zakaz udostępniania treści o charakterze bezprawnym.
  5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
    • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
      • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych poprzez Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
      • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej szczegółów i okoliczności mających związek z przedmiotem reklamacji, przede wszystkim rodzaj i termin zajścia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Udostępnione dane bardzo ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
      • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje natychmiast, nie później niż w terminie 14 dni.
      • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy zamieszczony w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
    • Wszystkie treści udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.littlescientist.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://www.littlescientist.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę uczynioną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek części strony http://www.littlescientist.pl/, bez zgody Usługodawcy.
    • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść i zawartość strony http://www.littlescientist.pl/ jest naruszeniem prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
    • W przypadku niezgodności którejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zanegowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.